Filgueira Valverde e a “Editorial de los Bibliófilos Gallegos”

Falabamos no primeiro post deste blog adicado á figura e a obra de XFV a importancia que tivo a editorial Lar. En agosto de 1948, e partindo dunha iniciativa de Filgueira Valverde e Sánchez Cantón, xorde en Santiago de Compostela a Editorial de los Bibliófilos Gallegos,  As obras publicadas nesta editorial destacan pola súa impecable factura, pola intención, esbozada nos seus estatutos de reeditar obras antiguas ” y la publicación de originales de autores contemporáneos, en especial de los que den a conocer aspectos ignorados de las Letras, el Arte y las costumbres”. Vencellada nos seus orixes ao Instituto Padre Sarmiento, terá coma accionistas nas súas diferentes etapas, a persoeiros da cultura galega como Fernández del Riego ou Paz Andrade, e na súa derradeira etapa Antonio Odriozola, disolta xa coma editorial e trasladada a Pontevedra.

Xesús Alonso Montero fala na súa obra Xosé Filgueira Valverde: Biografía intelectual do comezo da andaina desta editorial  con Camiños no tempo, de Ramón Cabanillas. Este volume ten unha grande importancia, dado que- aínda que non contén poemas de No desterro, Vento mareiro ou Da terra asoballada (que, segundo di Alonso Montero non pasarían a censura daquel momento)- si ten as tres sagas de Na noite estrelecida, obra capital na traxectoria poética do autor.

camiños no tempo

Primeira edición de Camiños do tempo de Ramón Cabanillas (1949). Exemplar da BUSC .

 

[Inciso: Tirando deste fío, recórdanos Alonso Montero que a primeira edición da  Obra completa  do autor cambadés publicaríase en Arxentina no ano 1959. Rebuscamos no noso catálogo e atopamos a mentada edición, da que non nos resistimos a poñer o colofón:

 

cabanillas

Colofón das “Obras completas” de Ramón Cabanillas, publicadas en Buenos Aires ao coidado de Luis Seoane e Eduardo Blanco-Amor. Exemplar da BUSC.

 

Rematado este pequeno inciso e seguindo coa actividade da editorial, é salientable o traballo feito na edición facsimilar. Destacaría  La descripción del Reyno de Galicia, do licenciado Molina, da cal tamén pódese ler en liña un exemplar da  BUSC de finais do século XVI, reprodución segundo algúns expertos, do orixinal de 1550.  A editorial, baixo esa consigna de edicións de calidade e de recuperación dalgúns textos clásicos e outros menos coñecidos, mantivo durante toda a súa traxectoria uns altísimos niveis de calidade, tanto na selección dos textos coma na factura dos mesmos.  Poderíamos citar, entre a extensa nómina da colección, títulos coma El cazador gallego con escopeta y perro (1837) de D. Froylan de Troche y Zúñiga editada en 1952; a antoloxía que Carlos Martínez Barbeito adica a Macías el Enamorado y Juan Rodríguez del Padrón (1951) ou, tamén, a edición das Novelas de López Ferreiro (1953).

 

bibliovarios

A Biblioteca de Galicia, na Cidade da Cultura, adícalle unha exposición que se pode visitar ata o día 31 de maio.